10,12 ஆம் வகுப்புகளுக்குதிருப்புதல் தேர்வு அறிவிப்பு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

10,12 ஆம் வகுப்புகளுக்குதிருப்புதல் தேர்வு அறிவிப்பு.

10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் திருப்புதல் தேர்வு ஜனவரி 19 - 27 வரையிலும், 2-ம் திருப்புதல் தேர்வு மார்ச் 21 - 26 வரையிலும் நடைபெறும்

12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் திருப்புதல் தேர்வு ஜனவரி 19 - 28 வரையிலும், 2-ம் திருப்புதல் தேர்வு மார்ச் 21 - 29 வரையிலும் நடைபெறும்

No comments:

Post a Comment