01.02.22. அன்று அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம்- நடைபெறுதல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரது செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

01.02.22. அன்று அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம்- நடைபெறுதல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரது செயல்முறைகள்

 

01.02.22. அன்று அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம்- நடைபெறுதல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரது செயல்முறைகள்.

Click here to download- pdf

No comments:

Post a Comment