கோவிட் - 19 (3வது அலை) ஆல் பாதிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியருக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுப்பு? - Leave for Covid Affected Government Staffs - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

கோவிட் - 19 (3வது அலை) ஆல் பாதிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியருக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுப்பு? - Leave for Covid Affected Government Staffs

 

 


 

கோவிட் - 19 (3வது அலை) ஆல் பாதிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியருக்கு  7 நாட்கள் வரையில் விடுப்பு வழங்கலாம்  என்ற மத்திய அரசின் புதிய ஆணை!

No comments:

Post a Comment