ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நிறுத்தி வைத்தல் - 31.03.2022 வரை நடைமுறையில் உள்ளது என அரசாணையில் திருத்தம்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நிறுத்தி வைத்தல் - 31.03.2022 வரை நடைமுறையில் உள்ளது என அரசாணையில் திருத்தம்!

.com/img/a/

 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 313 of the Constitution of India and of all other powers hereunto enabling , the Governor of Tamil Nadu hereby makes the following amendment to the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 contained in Annexure - III to the Fundamental Rules.

The amendment hereby made shall be deemed to have come into force on the 13th May 2021.

No comments:

Post a Comment