முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு ஆண்டு தோறும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் சிறப்பு விருது வழங்குதல் - தேர்வுக் குழு அமைத்து அரசாணை வெளியீடு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு ஆண்டு தோறும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் சிறப்பு விருது வழங்குதல் - தேர்வுக் குழு அமைத்து அரசாணை வெளியீடு!

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு ஆண்டு தோறும்  தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் சிறப்பு விருது வழங்குதல் - தேர்வுக் குழு அமைத்து அரசாணை வெளியீடு!

GO NO : 171 , 09.12.2021 

School Education - Constitution of a selection committee for selection and awarding Hon'ble Chief Minister's Award to District Collectors / Chief Educational Officers - Orders - Issued.

.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment