கல்வியில் பின்தங்கிய ஒன்றியங்களில் பள்ளிகளில் படிக்கும் வளரிளம் பருவத்தினருக்கான நல்வாழ்வு மற்றும் வாழ்க்கைத் திறன் மேம்பாடு பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

கல்வியில் பின்தங்கிய ஒன்றியங்களில் பள்ளிகளில் படிக்கும் வளரிளம் பருவத்தினருக்கான நல்வாழ்வு மற்றும் வாழ்க்கைத் திறன் மேம்பாடு பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!

 

தமிழ்நாட்டில் கல்வியில் பின்தங்கிய ஒன்றியங்களில் (Educationally Backward Blocks) உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் வளரிளம் பருவத்தினருக்கான நல்வாழ்வு மற்றும் வாழ்க்கைத் திறன் மேம்பாடு  பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!

School Education Announcement Emotional Wellbeing and Life Skills Development for adolescents studying in Government and Government Aided Schools of Educationally Backward Blocks in Tamilnadu - Permission accorded - Orders Issued

GO NO : 150 , DATE : 03.11.2021

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment