உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலி பணியிட விவரம்: - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலி பணியிட விவரம்:

 மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலி பணியிடம் 467

HSS.HM

PG  -363

HHM -104

TOTAL-467


104 High school HM - HSS HM ஆக பதவி உயர்வு பெறுவதால் ஏற்படும் HSHM- VACANT சேர்த்து 323+104=427


உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலிப்பணியிடம் 323


ஆகமொத்தம் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடம் 323+104=427

No comments:

Post a Comment