பணிநிரவல் கலந்தாய்வு (பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு) இணையவழியில் நடத்துதல் சார்ந்த இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பணிநிரவல் கலந்தாய்வு (பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு) இணையவழியில் நடத்துதல் சார்ந்த இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் பணிநிரவல் கலந்தாய்வு (பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு)  இணையவழியில் EMIS மூலம்  மேற்கொள்ளுதல் - அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!
.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment