தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெறும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் கூட்டப்பொருள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெறும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் கூட்டப்பொருள்

.com/img/a/

  01.02.2022 அன்று தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெறும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் கூட்டப்பொருள் - தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 000895/ ஜெ2/ 2022, நாள்: 24-01-2022...

Agenda to be discussed at the meeting for Chief Educational Officers to be held on 01-02-2022 under the chairmanship of the Director of Elementary Education - Download here

No comments:

Post a Comment