ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் முக்கிய அறிவிப்பு : - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் முக்கிய அறிவிப்பு :

.com/img/a/

மாறுதல் கோரும் வகை 


ஏற்கனவே மொத்தம் 5 Option கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில்.., 


கூடுதலாக 6-வது Option உள்ளீடு செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது


அந்த 6-வது Option 6. ஒன்றியத்திற்குள், மாவட்டத்திற்குள் மற்றும் பிற மாவட்டத்திற்கு


தகவல் : 

State EMIS Cell

No comments:

Post a Comment