புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு பொருந்தாது. அவர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட CPS தொகையை திரும்ப ஒப்படைத்தல் சார்ந்து அறிவுரைகள் வழங்கி உத்தரவு - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு பொருந்தாது. அவர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட CPS தொகையை திரும்ப ஒப்படைத்தல் சார்ந்து அறிவுரைகள் வழங்கி உத்தரவு

 

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு பொருந்தாது.   அவர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட  CPS தொகையை திரும்ப ஒப்படைத்தல் சார்ந்து அறிவுரைகள் வழங்கி உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment