தொடக்கக் கல்வித் துறையில் (DEE) உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் கூடுதல் தேவைப் பணியிடங்களின் விவரங்கள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

தொடக்கக் கல்வித் துறையில் (DEE) உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் கூடுதல் தேவைப் பணியிடங்களின் விவரங்கள்

 

தொடக்கக் கல்வித் துறையில் (DEE) உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் (PDF File Format)...


* DEE_SGT Vacancies - Download here


* DEE_Primary HM Vacancies - Download here


* DEE_Middle HM Vacancies - Download here


* DEE_BT Tamil Vacancies - Download here


* DEE_BT English Vacancies - Download here


* DEE_BT Maths Vacancies - Download here


* DEE_BT Science Vacancies - Download here


* DEE_BT Social Science Vacancies - Download here


* DEE_SGT (Urdu) Vacancies - Download here


* DEE_SGT (Telugu) Vacancies - Download here


* DEE_SGT (Kannada) Vacancies - Download here


தொடக்கக் கல்வித் துறையில் (DEE) உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர் கூடுதல் தேவைப்பணியிடங்கள் (PDF File Format)...


* DEE_SGT Need Posts - Download here


* DEE_Primary HM Need Posts - Download here


*;DEE_BT Tamil Need Posts - Download here


* DEE_BT English Need Posts - Download here


* DEE_BT Maths Need Posts - Download here


*;DEE_BT Science Need Posts - Download here


* DEE_BT Social Science Need Posts - Download here


* DEE_SGT (Urdu) Need Posts - Download here


* DEE_SGT (Telugu) Need Posts - Download here


(MS Excel File Format) தொடக்கக் கல்வித் துறையில் (DEE) உள்ள அனைத்து வகை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் கூடுதல் தேவைப் பணியிடங்களின் விவரங்கள் (Details of all types of Teacher vacancies and Need Post vacancies in the Department of Elementary Education)...

No comments:

Post a Comment