முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் சரிபார்த்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் சரிபார்த்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

.com/img/a/
.com/img/a/
2021-22ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் சரிபார்த்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின்  (மே.நி.க.) செயல்முறைகள்!!!

No comments:

Post a Comment