பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கு முன்பாக அப்பணியிடத்தில் ( 2%) அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணை! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கு முன்பாக அப்பணியிடத்தில் ( 2%) அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணை!

 

 

பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கு முன்பாக அப்பணியிடத்தில் ( 2%)  அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணை!  

Click here to download judgement copy - pdf

 

 

No comments:

Post a Comment