மாணவர்களுக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோவில்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தளங்களை மொபைல் அல்லது கணினி வாயிலாக 360 degree View-வில் மாணவர்கள் கண்டு இரசிக்கும் வகையில் காண்பிக்கும் வழிமுறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மாணவர்களுக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோவில்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தளங்களை மொபைல் அல்லது கணினி வாயிலாக 360 degree View-வில் மாணவர்கள் கண்டு இரசிக்கும் வகையில் காண்பிக்கும் வழிமுறைகள்

 மாணவர்களுக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோவில்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தளங்களை மொபைல் அல்லது கணினி  வாயிலாக 360 degree View-வில் மாணவர்கள்  கண்டு இரசிக்கும் வகையில் காண்பிக்கும் வழிமுறைகள்
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

No comments:

Post a Comment