திருப்புதல் தேர்வின் மதிப்பெண் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. மாணவர்களை தயார்படுத்தவே திருப்புதல் தேர்வு. - பள்ளிக்கல்வித்துறை - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

திருப்புதல் தேர்வின் மதிப்பெண் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. மாணவர்களை தயார்படுத்தவே திருப்புதல் தேர்வு. - பள்ளிக்கல்வித்துறை

No comments:

Post a Comment