பள்ளிக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வுகள் அனைத்தும் ஒந்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால் தொடக்கக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வு முன்கூட்டியே நிறைவு - திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் வெளியீடு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளிக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வுகள் அனைத்தும் ஒந்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால் தொடக்கக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வு முன்கூட்டியே நிறைவு - திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் வெளியீடு!

 

 

பள்ளிக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வுகள் அனைத்தும் ஒந்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால் தொடக்கக் கல்வித் துறை கலந்தாய்வு முன்கூட்டியே நிறைவு - திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் வெளியீடு!

 

 
No comments:

Post a Comment