பள்ளி செல்லா கண்டறியப்பட்ட குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்தல் சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளி செல்லா கண்டறியப்பட்ட குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்தல் சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள்

 2021- 22 ஆம் கல்வியாண்டில் 6 - 18 வயதுடைய பள்ளி செல்லா குழந்தைகள் கணக்கெடுப்பு- கண்டறியப்பட்ட குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்தல் சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள்
.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment