இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம். தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம். - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம். தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்.

 இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்.

தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு  பதில் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்.

Click here to download- pdf

No comments:

Post a Comment