உபரி ஆசிரியர்களை பணிநிரவல் செய்தல் - அரசாணையில் திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை வெளியீடு - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

உபரி ஆசிரியர்களை பணிநிரவல் செய்தல் - அரசாணையில் திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை வெளியீடு

.com/img/a/

School Education Announcement for the year 2021-2022 - General Transfer Counselling Policy for Teachers working in Government / Panchayat Union / Municipal / Primary and Middle schools and Government / Municipal High / Higher Secondary Schools - Orders issued - Amendment - Issued.

GO NO : 12 , DATE : 03.02.2022 - Download here

No comments:

Post a Comment