மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்- தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்- தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்..

மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்...

No comments:

Post a Comment