தொழில் நுட்பக் கோளாறு காரணமாக எண்ணும், எழுத்தும் பயிற்சி தடை - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

தொழில் நுட்பக் கோளாறு காரணமாக எண்ணும், எழுத்தும் பயிற்சி தடை

 

TN EMIS இணையதளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தொழில் நுட்பக் கோளாறு காரணமாக எண்ணும், எழுத்தும் பயிற்சியில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. சரிசெய்யப்பட்டதும் அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப் படும்.

TN EMIS TEAM.

No comments:

Post a Comment