ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நிர்வாக காரணங்களுக்காக பள்ளிக்கல்வி ஆணையரக மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வுகள் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நிர்வாக காரணங்களுக்காக பள்ளிக்கல்வி ஆணையரக மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வுகள் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment