ஆசிரியர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி-கற்பித்தல் பணியைப் பாதிக்கும் - களத்தில் இறங்கிப் போராடுவோம் - ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி-கற்பித்தல் பணியைப் பாதிக்கும் - களத்தில் இறங்கிப் போராடுவோம் - ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு.

 

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி"- ஆசிரியர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி-கற்பித்தல் பணியைப் பாதிக்கும் செயல்-தேசிய கல்விக் கொள்கையின் உட்கூறு- களத்தில் இறங்கிப் போராடுவோம்- தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு.

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment