பள்ளிக்கு மின்னஞ்சல் / தபால் மூலம் வரும் கடிதங்கள் மற்றும் புகார்களை EMIS தளத்தில் பதிவு செய்யும் வசதி தற்போது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளிக்கு மின்னஞ்சல் / தபால் மூலம் வரும் கடிதங்கள் மற்றும் புகார்களை EMIS தளத்தில் பதிவு செய்யும் வசதி தற்போது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது!

No comments:

Post a Comment