LKG & UKG வகுப்புகளை கையாள பணியிடத்துடன் பணிநிரவல் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை மீள அவர்கள் பணிபுரிந்த ஒன்றியங்களுக்கு ஈர்த்தல். தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். கலந்தாய்வு நாள் 16-02-2022 - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

LKG & UKG வகுப்புகளை கையாள பணியிடத்துடன் பணிநிரவல் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை மீள அவர்கள் பணிபுரிந்த ஒன்றியங்களுக்கு ஈர்த்தல். தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். கலந்தாய்வு நாள் 16-02-2022

LKG & UKG வகுப்புகளை கையாள பணியிடத்துடன் பணிநிரவல் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை மீள அவர்கள் பணிபுரிந்த ஒன்றியங்களுக்கு ஈர்த்தல். தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

கலந்தாய்வு நாள்  16-02-2022

No comments:

Post a Comment