மலை சுழற்சி - உள்ள ஒன்றியங்களில் மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்து புதிய தகவல் -PDF - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மலை சுழற்சி - உள்ள ஒன்றியங்களில் மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்து புதிய தகவல் -PDF

DEOs, BEOs, as per jd elementary instruction, in our dt BT transfer and promotion for ALL HILL  blocks only is postponed due to hill rotation court case. All other blocks counseling is conducted as usual on 4th and 5th. CEO

No comments:

Post a Comment