மதிய உணவு திட்டத்தில் சத்துணவு சாப்பிடும் மாணவர் எண்ணிக்கையை SMS அனுப்புவதற்கான நடைமுறை - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மதிய உணவு திட்டத்தில் சத்துணவு சாப்பிடும் மாணவர் எண்ணிக்கையை SMS அனுப்புவதற்கான நடைமுறை


(PROCEDURE FOR SENDING SMS FOR NOON MEAL PROGRAM )...


தொடக்கப்பள்ளியில்,1-5 வகுப்புகளில் 32 மாணவர்கள் மதிய உணவு சாப்பிட்டார்கள் எனில்,MDM A32 B00 C00(MDMspaceA32spaceB00spaceC00)என்று Type செய்து 155250 என்ற எண்ணிற்குகுறுஞ்செய்தி அனுப்பவேண்டும்‌..நடுநிலைப்பள்ளியெனில்‌,1-5 வகுப்புகளில் 20 மாணவர்களும்,6-8 வகுப்புகளில் 36 மாணவர்களும் மதிய உணவு சாப்பிட்டார்கள் எனில்,MDM A20 B36 C00(MDM space A20 space B36 space C00)என்று Type செய்து 155250 என்ற எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பவேண்டும்‌..நாள்தோறும்‌ அனுப்புதல்‌ வேண்டும்‌.குறுஞ்செய்தி இலவசம்‌.USER MANUAL - FOR SENDING SMS BASED NOON-MEALS TRACKING SYSTEM 

PROCEDURE FOR SENDING SMS FOR NOON MEAL PROGRAM For SMS based NMP monitoring system, Format for sending SMS will be sent to your mobile as MDM A B CWhere A is Primary (from 1 to 5) B is Upper Primary, (6 to 8) C is Upper Primary, (9, 10) After filling the values Next to A,B & C the same may be Forwarded to 155250 For example: Send SMSMDM A54 B22 C32 to 155250 (If the message is not received in Correct Format, You will receive feedback message)

No comments:

Post a Comment