இரவு 10 மணி - DSE - பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு நிலவரம் ( 22.03.2022 ) - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

இரவு 10 மணி - DSE - பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு நிலவரம் ( 22.03.2022 )

 

இரவு 10 மணி நிலவரம்

பட்டதாரி ஆசிரியர் மாவட்டம்
விட்டு மாவட்ட கலந்தாய்வு
முடிந்த வரிசை எண்...

Maths 2045 

English 1827

Science 1790

Tamil completed

Social science completed

No comments:

Post a Comment