10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் மையங்களின் விவரம் : - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் மையங்களின் விவரம் :

 

தனித் தேர்வர்கள்:

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் இந்த மையங்களில், ஞாயிற்று கிழமை நீங்கலாக நேரில் சென்று விண்ணப்பித்துக்கொள்ளலாம்.

Private Students Application Centres List - Download here

No comments:

Post a Comment