பார்வைக் குறைபாடு உள்ள 14 முதல் 18 வயது உடைய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கற்றல் பயிற்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வாசிப்புப் படியாக ₹.100 / வழங்குதல் சார்ந்து- மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பார்வைக் குறைபாடு உள்ள 14 முதல் 18 வயது உடைய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கற்றல் பயிற்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வாசிப்புப் படியாக ₹.100 / வழங்குதல் சார்ந்து- மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 

பார்வைக் குறைபாடு உள்ள 14 முதல் 18 வயது உடைய அரசுப் பள்ளி  மாணவர்களுக்கான கற்றல் பயிற்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வாசிப்புப் படியாக  ₹.100 / வழங்குதல்  சார்ந்து- மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment