ஆசிரியர்களுக்கு 14.03.2022 அன்று ஒருநாள் இணையவழியில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர்களுக்கு 14.03.2022 அன்று ஒருநாள் இணையவழியில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 14.03.2022 அன்று ஒருநாள் இணையவழியில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment