பள்ளி மானியத் தொகை - இரண்டாம் கட்டமாக நிதி விடுவித்தல் சார்பு மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள். - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளி மானியத் தொகை - இரண்டாம் கட்டமாக நிதி விடுவித்தல் சார்பு மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

 

ஒருங்கிணைந்தபள்ளிக் கல்வி - 2021-2022ம் நிதியாண்டு - அரசு தொடக்க நிலை மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு பள்ளி மானியத் தொகை ( Composite School Grant- Elementary ) - இரண்டாம் கட்டமாக மாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவித்தல் - வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் - சார்பு மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

No comments:

Post a Comment