பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தை விடுவித்து தமிழக அரசு உத்தரவு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தை விடுவித்து தமிழக அரசு உத்தரவு.

 

பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் நவம்பர் 21-முதல் ஏப்ரல்-22 வரை 6 மாதத்திற்கான ஊதியத்தை விடுவித்து தமிழக அரசு உத்தரவு. 

No comments:

Post a Comment