தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணிக்கான விதிகளில் திருத்தம் செய்து பள்ளிக் கல்வித் துறை அரசாணை வெளியீடு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணிக்கான விதிகளில் திருத்தம் செய்து பள்ளிக் கல்வித் துறை அரசாணை வெளியீடு.

 .com/img/a/

 
தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணிக்கான விதிகள் - பள்ளிக் கல்வித் துறை - தேர்வுத் தகுதியை மாற்றியமைத்தல் - சிறப்பு விதிகளில் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

JDP Proceedings & GO - Download here...

No comments:

Post a Comment