அரசுப் பள்ளிகளில் தொழில்நுட்ப தர மேம்பாட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் - Cognizant நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

அரசுப் பள்ளிகளில் தொழில்நுட்ப தர மேம்பாட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் - Cognizant நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

 

அரசுப் பள்ளிகளில் தொழில்நுட்ப தர மேம்பாட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் - Cognizant நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment