ராஜஸ்தான் மாநில அரசு தான் உறுதி அளித்த புதிய பென்சன் திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான பூர்வாங்க வேலைகளை தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.ஊழியர்கள் CPS திட்டத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு 10% தொகை பிடித்தம் செய்வதை நிறுத்தி வைப்பதற்கான சுற்றறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது தகவலுக்காக - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ராஜஸ்தான் மாநில அரசு தான் உறுதி அளித்த புதிய பென்சன் திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான பூர்வாங்க வேலைகளை தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.ஊழியர்கள் CPS திட்டத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு 10% தொகை பிடித்தம் செய்வதை நிறுத்தி வைப்பதற்கான சுற்றறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது தகவலுக்காக

 

ராஜஸ்தான் மாநில அரசு* தான் உறுதி அளித்த  புதிய பென்சன் திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான பூர்வாங்க வேலைகளை தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.ஊழியர்கள் CPS திட்டத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு 10% தொகை பிடித்தம் செய்வதை நிறுத்தி வைப்பதற்கான சுற்றறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது

தகவலுக்காக....

No comments:

Post a Comment