எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு Internet charges விடுவிப்பு மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு Internet charges விடுவிப்பு மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

.com/img/a/

  The capacity building training for teachers and head teachers handling primary classes are planned and being conducted from the month of February 2022. The training modules are being prepared by the SCERT and are uploaded in the EMIS / TNTP platform so as to enable the teachers take the training.
The district - wise fund release for the internet charges is provided as Annexure - 1 . The detailed guidelines on utilization the funds will be intimated shortly to the CEOs from the State Project Office.
.com/img/a/

No comments:

Post a Comment