பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 2021-22_ GOOGLE FORMS - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 2021-22_ GOOGLE FORMS

ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்


பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 2021-22
பாடம்-1 உறவுகளும் சார்புகளும்

பாடம்-2 எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்

பாடம்-3 இயற்கணிதம்

பாடம்-7 அளவியல்

பாடம் 8_ நிகழ்தகவு

PREPARED BY 
S. SARAVANAN, M.sc., B.Ed., PGDCA, 
DISTRICT COORDINATOR, DISTRICT PROJECT OFFICE (SS), 
RAMANATHAPURAM

No comments:

Post a Comment