பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் _ Google forms - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் _ Google forms

 

10-ஆம் வகுப்பு - அறிவியல்

ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

பாடம்-1 இயக்க விதிகள்
https://forms.gle/rb9YgkWka3WJ2LM77

பாடம்-2 ஒளியியல்
https://forms.gle/HMnHopMPdjiYCBC67

பாடம்-7 அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்
https://forms.gle/e1KT4HGocWkCgHYS9

பாடம்-12 தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் & பாடம்-13 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்
https://forms.gle/ZyyqtCZYL7d1T9gQ9 

பாடம்-16 தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்
https://forms.gle/gTcU9Wxr11XMiNtY9

பாடம்-17 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம்
https://forms.gle/iGs35Dm8jNZgAup17

இரண்டாம் திருப்புதல் பொதுத்தேர்வு 2022

Question Type A
https://forms.gle/KN6q8BENLHSGPYG76

Question Type B
https://forms.gle/Q2Va69WS11dp4WmA8

PREPARED BY
S. SARAVANAN, M.sc., B.Ed., PGDCA,
DISTRICT COORDINATOR, DISTRICT PROJECT OFFICE (SS),
RAMANATHAPURAM

No comments:

Post a Comment